Regulamin
Regulamin


Wsparcie działalności Fundacji CHRONOS poprzez zakup Kart Korzyści Fundacji Chronos.

Administrator (Fundacja Chronos KRS 0000308031, NIP PL 7822434739, Regon 300866492, Św. Michała 43, 61-119 Poznań) udostępnia za pośrednictwem Portalu (www.fundacja-chronos.pl) możliwość zakupu kart korzyści Fundacji Chronos.

  1. Płatności pieniężne na rzecz Fundacji mogą być dokonywane poprzez zakup kart Korzyści Fundacji Chronos poprzez:

1.1 Zakupu Kart Korzyści Fundacji Chronos oraz innych przedmiotów wystawionych do sprzedaży na stronie www.fundacja-chronos.pl. w zakładce „sklep”

1.2 Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności za zakup kart, o których mowa w pkt 2. i 4., określa każdorazowo regulamin stosowany przez właściwego Operatora płatności internetowych.

1.3 W ramach zakupu Kart Korzyści, Kupujący otrzymuje produkt o wartości równowartej wpłacie za dany produkt.

1.4 Każda zakupiona Karta Korzyści przechodzi na własność kupującego poprzez wysyłanie produktu na wskazany poprzez kupującego adres do wysyłki w terminie do 30 dni roboczych od daty zakupu.

1.5 Karty o nominałach „100” „1.000” „10.000” pln , oraz „100” „1.000” Euro , można wymienić po uzbieraniu równowartości „10,000” Euro, na Złotą Kartę Korzyści Fundacji Chronos.

1.6 Złotą Kartę Korzyści Fundacji Chronos można zakupić za równowartość „10.000” Euro.

1.7 Każda Karta Korzyści posiada unikatowy numer i jest identyfikowana przy sprzedaży z osobą, która dokonała zakupu Karty Korzyści zgodnie z zasadami RODO.

1.8. Złota Karta Korzyści Fundacji Chronos upoważnia do 20% zniżki na opłaty związane z pobytem i obsługą w powstającym Domu Starości oraz Hospicjum Fundacji Chronos.

1.9. Wszelkie środki pozyskane z zakupu Kart Korzyści Fundacji Chronos zostaną przeznaczone na zakup gruntu, budowę i obsługę Domu Starości oraz Hospicjum Fundacji Chronos.

2. Reklamacje

2.1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wniesienia przez Użytkownika.

  1. Postanowienia końcowe

3.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020 r. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

3.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

Klauzula – wpłaty:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych: Fundacja Chronos KRS 0000308031, NIP PL 7822434739, Regon 300866492 os Piastowskie 62, 61-028 Poznań , moich danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia złożonego na portalu : www.fundacja-chronos.pl.

  • moich danych osobowych podanych niniejszym w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia, i obsługi mojej osoby jako kupującego (zgoda wymagana),
  • moich danych osobowych podanych niniejszym w formularzu w celach informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych związanych z prowadzonymi przez Fundację projektami w ramach działalności statutowej Fundacji Chronos za pomocą poczty, e-maila i telefonu (zgoda nie jest wymagana do dokonania zakupu).

 

Klauzula przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F Fundacja Chronos KRS 0000308031, NIP PL 7822434739, Regon 300866492 os Piastowskie 62, 61-028 Poznań

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: (1) rozliczeniowym związanym z zakupami Kart Korzyści i obsługą osoby Kupującej oraz (2) informacyjno-edukacyjnym związanym z działalnością statutową Fundacji Chronos w oparciu o następujące podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (prawnie uzasadniony interes). 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki, operatorzy płatności online i inne podmioty związane z realizacją i rozliczeniem zakupu a także firmy świadczące usługi infolinii, firmy kurierskie oraz podmioty współpracujące z Fundacją Chronos w kampaniach i projektach informacyjno-edukacyjnych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, realizacji rozliczenia darowizny, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez wniosek wysłany a adres e-mail: fundacjachronos@gmail.com lub drogą pocztową. Przetwarzanie danych dokonane do momentu wycofania zgody pozostaje nadal zgodne z prawem;
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 1.