O nas
Statut Fundacji "Chronos"

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

Fundacja „CHRONOS", zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatora Mirosław Janowski, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Hanny Grajzer w Poznaniu, ul. Słowackiego za numerem repertorium A numer 1980 / 2008

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu.


§2

Fundacja posiada osobowość prawną.


§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.


§4


Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister ds. zdrowia, minister ds. edukacji i minister właściwy ds. polityki społecznej.


§5


1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§6


1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.


§7


1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę, siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.

2. Wzór pieczęci ustala Zarząd Fundacji.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§8


Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji


§9


Celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie działań w obszarze edukacji prozdrowotnej i opieki społecznej, prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

§10

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1. Propagowanie i promowanie zachowań sprzyjających podnoszeniu świadomości prozdrowotnej obywateli.

2. Pracę na rzecz podniesienia świadomości ochrony zdrowia i zdrowotności społeczeństwa.

3. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych propagujących zdrowy styl życia, dbałość o zdrowie i urodę oraz kondycję psychofizyczną.

4. Organizowanie i finansowanie kursów i szkoleń dla młodzieży i dorosłych związanych z pogłębianiem wiedzy dotyczącej rozwoju człowieka, uzyskiwaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowia, medycyny i kosmetyki, dbania o własny wygląd i wizerunek.

5. Prowadzenie i finansowanie placówek edukacyjnych kształcących w zawodach farmaceutyczno - kosmetycznych i innych placówek służących propagowaniu i rozwojowi działalności prozdrowotnej i wspierającej kształcenie praktyczne młodzieży i dorosłych w specjalnościach medycznych i usługach osobistych.

Rada Fundacji

§18


1. Rada Fundacji może być powołana jako organ stanowiący, kontrolny i opiniujący Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 osób fizycznych.

3. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy niniejszego statutu Fundator oraz inne osoby powoływane przez Fundatora na czas nieokreślony.

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

5. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci.
§19

Do Rady Fundacji należy:

a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

b) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady,

c) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu,

h) opiniowanie i zatwierdzanie zmian w statucie przygotowywanych przez Zarząd,

i) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji fundacji.


§20


1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.


§21


1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w punkcie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

3. Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.


Zarząd Fundacji


§22


1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatora.

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie w szczególności w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) nie wykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e) nienależytego wypełniania funkcji członka,

f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.§23


Pracami Zarządu kieruje Prezes, powoływany przez Fundatora.


§24

Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa i Sekretarza.


§25

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:


a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,

h) połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.


3. Zarząd podejmuje decyzje, na posiedzeniach, w formie uchwał.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia każdego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.


§26

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§27


Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym osobiście Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§28


Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
§29


1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator w porozumieniu z Prezesem.

§30


1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji.


Rozdział V

Działalność gospodarcza fundacji


§31


1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w następującym zakresie:

1) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85 Z),

2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

3) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)

4) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

5) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),

6) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),

7) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),

8) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),

9) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),

10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

11) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

12) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

14) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

15) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),

16) Szkoły policealne (PKD 85.41.Z),

17) Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A),

18) Szkoły wyższe (PKD 85.42.B),

19) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z),

20) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

21) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),

22) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

23) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

24) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),

25) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),

26) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

27) Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),

28) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z),

29) Pomoc 'społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),

30) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),

31) Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),

32) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

33) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),

34) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),

35) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),

36) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

3. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego.

4. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd.

5. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

6. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz wynagrodzenia członków Zarządu, pracowników Fundacji oraz utrzymanie jej biura.

7. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

8. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

9. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.Rozdział VI

Zmiana statutu


§32


1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności połowy członków Zarządu Fundacji.Rozdział VII

Postanowienia końcowe


§33


Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.


§34


1. Fundacja powołana została na czas nieokreślony, ulega likwidacji w szczególności w przypadku wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.


§35


Statut został uchwalony w dniu 07.05.2008 roku.